FM Autoszerviz favicon – kicsi

Általános Szerződési Feltételek


Jelen általános felhasználási feltétel tartalmazza a www.fmatoszerviz.hu (továbbiakban: „weboldal”) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

  1. A Weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: F&M Autószerviz Kft.

Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 59.

Adószám: 25296369-2-42

Közösségi adószám: HU25296369

Cégjegyzék szám: 01-09-206830

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12011409-01515140-00100000

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Telefonos elérhetőség: 06 70 350 7832 (normál díjszabású, hívható a kapcsolat pontban leírt időpontokban, munkaidőben)

2. Az Általános Felhasználási Feltételek („ÁFF”) elfogadása

A weboldal használatakor, kérem, tájékozódjon a felhasználási feltételekről, melyek a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére vonatkoznak.

3. Árak

A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, azokat a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja.

4. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: F&M Autószerviz Kft.

Ügyfélszolgálat: 1106 Budapest, Maglódi út 59., Telefonszám: 06 70 350 7832, munkanapokon 8-16 óráig

E-mail cím: [email protected]

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (ügyfélszolgálaton) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó a válaszadáshoz nem, vagy nem elegendő adatot szolgáltad, Szolgáltató nem felelős a panasz megválaszolásáért vagy az annak elmaradásából eredő károkért.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Pest Megyei Békéltető Testület, Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; Telefon: 06-1-269-0703;Fax: 06-1-269-0703), bírósági eljárás kezdeményezése.

5. Jogi nyilatkozat, felelősség kizárás

Ez a weboldal tartalmazhat linkeket harmadik fél weboldalaira, melyek tartalmáért a felelősségünket kizárjuk. A weboldalt kizárólag 18 év feletti érintettek használhatják.

Felelősség: A weboldalt Ön, mint Felhasználó, kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a következő eseményekért: az interneten küldött és fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba, továbbá bármely szoftver nem megfelelő működése, valamint egyéb esetleges programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. A weboldalt üzemeltető Szolgáltató nem tehető felelőssé az olyan károkozásért, amely esetlegesen abból ered, hogy a Felhasználó megrendelő más személy adatait megadva ad le a weboldalon az időpont foglalást vagy egyéb kérdését, vagy illetéktelenül más személyes adatát használja fel. A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. Időpont foglalási rendszer

A weboldalon gumicsere vagy autószerviz időpontokat foglalhat a Felhasználó. Az 5. pontban meghatározott felelősség kizáráson túl Szolgáltató jogosult az időpontokat lemondani vagy megváltoztatni bármilyen indok nélkül és ebből következő, a Felhasználót ért közvetlen vagy közvetett káráért a felelősségét kizárja. Szolgáltató nem felel a Felhasználó felé az időpontok csúszásából eredő károkért.

7. Szerzői jog

A weboldal grafikai elemei, képek, szövegek szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk tilos. A Weboldal tartalmát, megjelenését és szövegét a szerzői jog védi. Bármilyen formában történő felhasználás kizárólag erre vonatkozó írásos engedéllyel lehetséges.

8. Vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések

Jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési az irányadóak.

Az ÁFF-t a weboldalon elolvashatja, elmentheti vagy kinyomtathatja. Az ÁFF-t a Szolgáltató jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, amely a weblapon történő közzététellel válik hatályossá.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.02.01.

 

FM Autoszerviz favicon – kicsi

Elérhetőségeink

Donec at tellus lacinia, iaculis enim scelerisque, tincidunt velit. Suspendisse lacinia est magna, non consectetur neque sollicitudin rutrum. Sed sit amet nibh vehicula, tempor magna nec, cursus odio. Aliquam vitae cursus est, a commodo ex. Nunc dignissim semper nulla et feugiat. Phasellus aliquam consequat porttito

Contact Us:

Unit 9, Manor Industrial Estate, Lower Wash Lane, Warrington, WA4